Požární ochrana a bezpečnost práce, BEPOS , s.r.o.

BEPOS , s.r.o. České Budějovice

Společnost zajišťuje komplexní plnění úkolů v oblastech požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci . Na trhu působí od roku 1995.

Tyto úkoly zajišťuje pro podnikající právnické a fyzické osoby a pro fyzické osoby – občany.

Veškerá činnost je zajišťována osobami odborně zbůsobilými  v PO dle  § 11 zákona č. 133/1985Sb. o požární ochraně a §9 zákona č. 309/2006Sb. o zajištění … bezpečnosti při práci.

 

Požární ochrana :

 • zpracovávání veškeré potřebné dokumentace požární ochrany (začlenění do kategorie požárního nebezpečí, posouzení požárního nebezpečí činností a objektů, stanovení organizace zajištění PO, požární poplachové sěrnice, požární řády, požární evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů, stanovení potřeby hasicích přístrojů, atd.)
 • provádění preventivních kontrol a stanovení návrhu opatření k odstranění nedostatků
 • provádění veškerých školení v oblasti PO (vedoucí zaměstnanci ,zaměstnanci odborná příprava členů preventivní požární hlídky, preventista PO – včetně vypracování povinné dokumentace pro školení  o PO
 • zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb ke stavebnímu  projektu.
 • zastupování zákazníka ve styku s orgány státní správy na úseku PO
 • provádění odborné prohlídky hasicích přístrojů , revize hydrantů požárních vodovodů
 • zajištění vybavení objektů zákazníka hasicími přístroji a bezpečnostním značením      
 • zajištění dalších povinností v PO dle požadavku zákazníka

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • provedení vyhodnocení rizik ve spolupráci se zákazníkem,  včetně stanovení opatření ke zlepšení stavu
 • zpracování  požadované dokumentace BOZP ( směrnice, pokyny, provozní bezpečnostní předpisy, apd.)
 • zhodnocení výskytu faktorů, které mohou ohrozit zdraví zaměstnanců a zpracování návrhu na zařazení práce do kategorie
 • provádění školení v oblasti BOZP ( vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci,řidiči referenti,apd.) včetně vypracování povinné dokumentace  pro školení o BOZP
 • provádění preventivních kontrol dodržování předpisů BOZP v objektech a zaměstnanci zákazníka , včetně návrhu opatření ke zlepšení stavu
 • metodická spolupráce při šetření pracovních úrazů
 • zastupování zákazníka ve styku s orgány státní správy na úseku
 • zajištění provádění revizí vyhrazených technických zařízení
 • zajištění dalších povinností v BOZP dle požadavku zákazníka

Kontaktujte nás

Tel. :
Tel. : +420 734 261 306
e-mail :  bepos@beposcb.cz

Navštivte nás:

BEPOS , s.r.o.
Dolní Třebonín  165

Tel.: +420 734 261 306

www.beposcb.cz

Obor činnosti:

 • požární ochrana
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • hygiena práce